Υποχρέωση αναφοράς στην αρμόδια αρχή πράξεων διαφθοράς ή δωροδοκίας

59.  Εκπαιδευτικός λειτουργός, ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο εκπαιδευτικό λειτουργό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια αρχή, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του.