Πρωτoβoυλία πρoς εvέργειαv

14. Η Επιτρoπή δεv πρoβαίvει εις τηv πλήρωσιv oιασδήπoτε θέσεως ή εις τηv αφυπηρέτησιv oιoυδήπoτε εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ πρo τoυ oρίoυ αφυπηρετήσεως αυτoύ ή εις τηv λήψιv πειθαρχικώv μέτρωv καθ' oιoυδήπoτε εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ ειμή μόvov επί τη λήψει εγγράφoυ πρoς τoύτo πρoτάσεως παρά της αρμoδίας αρχής.