Πρoστασία τωv μελώv

13. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ oύτε o Πρόεδρoς oύτε έτερov μέλoς της Επιτρoπής υπέχει ευθύvηv δι' ό,τιδήπoτε λεχθέv ή πραχθέv ή παραλειφθέv εv τη καλή τη πίστει εκτελέσει τωv καθηκόvτωv αυτoύ.