Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

66. Ο εκπαιδευτικός λειτουργός ο οποίος απέβαλε την εκπαιδευτική του ιδιότητα με οποιοδήποτε τρόπο δε διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του κατόχου θέσης στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.