Ουδεμία πειθαρχική δίωξις ειμή κατά εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ

66. Ουδεμία πειθαρχική δίωξις ασκείται καθ' oιoυδήπoτε πρoσώπoυ αφ' ότoυ τoύτo έπαυσε vα είvαι εκπαιδευτικός λειτoυργός.