Προσωρινή απουσία μέλους

10. Όταν μέλος του Συμβουλίου, άλλο του Προέδρου, είναι προσωρινώς ανίκανον προς εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του ως μέλους, λόγω προσωρινής απουσίας του εκ της Δημοκρατίας ή διά πάσαν άλλην εύλογον αιτίαν, ο Υπουργός δύναται να διορίση προσωρινώς πρόσωπον τι ως μέλος διαρκούντος του χρονικού διαστήματος της τοιαύτης ανικανότητος, κατά το χρονικόν δε τούτο διάστημα άπασαι αι δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσίαι και καθήκοντα του ούτω προσωρινώς καταστάντος ανικάνου μέλους περιέρχονται εις το ούτω προσωρινώς διορισθέν μέλος.