Εξουσία προς εισδοχήν άλλων μελών

11. Εάν εις ειδικήν τινα περίπτωσιν το Συμβούλιον επιθυμή να λάβη την συμβουλήν οιουδήποτε προσώπου επί τινος ειδικού θέματος, το Συμβούλιον δύναται να προβή εις εισδοχήν του προσώπου τούτου ως μέλους διά πάσαν συνεδρίασιν η οποία ήθελεν απαιτηθή, το δε μέλος τούτο εφ’ όσον διαρκεί η εισδοχή του κέκτηται άπαντα τα δικαιώματα και τα προνόμια μέλους πλην του δικαιώματος ψήφου εφ’ οιουδήποτε θέματος.