Υπηρέται, κ.λ.π. του Συμβουλίου

24. Υπό την αίρεσιν εγκρίσεως του Υπουργού ως προς τους αριθμούς και τους όρους υπηρεσίας, το Συμβούλιον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να διορίζη και απασχολή τοιούτους άλλους υπαλλήλους και υπηρέτας ως ήθελον θεωρηθή αναγκαίοι διά την δέουσαν εκπλήρωσιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αυτού.