Συμπληρωματική διάταξις αναφορικώς προς τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού

25. Οι όροι υπηρεσίας του δυνάμει των άρθρων 23 και 24 διοριζομένου προσωπικού συνάδουσι, καθ’ ο μέτρον είναι πρακτικώς δυνατόν, προς την γενικήν πολιτικήν της Κυβερνήσεως.