Διορισμός Γενικού Διευθυντού

23.-(1) Υπάλληλος του Συμβουλίου γνωστός ως ο Γενικός Διευθυντής είναι το κύριον εκτελεστικόν όργανον του Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος διά την εφαρμογήν της πολιτικής του Συμβουλίου και την διαχείρισιν των τρεχουσών εργασιών αυτού.

(2) Το Συμβούλιον μεταβιβάζει εις τον Γενικόν Διευθυντήν τοιαύτας των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου οίαι απαιτούνται όπως καταστήσωσι δυνατήν την υπό του Γενικού Διευθυντού αποτελεσματικήν διεξαγωγήν των πάσης φύσεως τρεχουσών εργασιών του Συμβουλίου.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού, οι δε όροι του διορισμού αυτού είναι τοιούτοι ως το Συμβούλιον ήθελε, τη εγκρίσει του Υπουργού, εγκρίνει.

(4) Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου και οιασδήποτε Επιτροπής αυτού αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου εφ’ οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως οιασδήποτε τοιαύτης συνεδριάσεως.