Ψευδείς παραστάσεις

70. Πας όστις ψευδώς προβάλλει ή παριστά εαυτόν ως πράκτορα ή πρόσωπον ενεργούν τη εξουσιοδοτήσει του Συμβουλίου είναι ένοχος αδικήματος.