Διεκδίκησις εισφορών, κ.λ.π.

69. Το ποσόν οιασδήποτε εισφοράς καταβλητέας υπό παραγωγού δυνάμει του άρθρου 67 ή οιονδήποτε μέρος τοιαύτης εισφοράς και το ποσόν οιουδήποτε τέλους επιβληθέντος επί παραγωγού δυνάμει του άρθρου 68 ή οιονδήποτε μέρος του τοιούτου τέλους δύνανται να διεκδικηθώσιν ως χρέος οφειλόμενον εις το Συμβούλιον υπό του τοιούτου παραγωγού-

(α) δι’ αφαιρέσεως υπό του Συμβουλίου εξ οιουδήποτε χρηματικού ποσού το οποίον δυνατόν να οφείληται υπό του Συμβουλίου εις τον ενδιαφερόμενον παραγωγόν· ή

(β) ως απλούν χρέος εκ συμβάσεως ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου έχοντος αρμοδίαν δικαιοδοσίαν.