Τέλη

68.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να επιβάλη ειδικόν τέλος ή ειδικά τέλη επί παραγωγών-

(α) [Διαγράφηκε]

(β) προς τον σκοπόν καλύψεως οιωνδήποτε ζημιών τας οποίας το Συμβούλιον δυνατόν να έχη υποστή εν τη ενασκήσει οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του·

(γ) προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως δικαίας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου μεταξύ όλων των τάξεων των παραγωγών.

(2) Τα τοιαύτα τέλη υπολογίζονται βάσει τοιούτου ποσοστού του καθαρού προϊόντος της υπό του Συμβουλίου πωλήσεως των ελαιοκομικών προϊόντων εκάστου παραγωγού οίον το Συμβούλιον ήθελεν από καιρού εις καιρόν ορίσει και εν αναφορά προς τας υφ’ εκάστου παραγωγού παραδόσεις ελαιοκομικών προϊόντων εις το Συμβούλιον διαρκούσης τοιαύτης περιόδου οίαν το Συμβούλιον ήθελεν ορίσει.