Εισφοραί

67. Έκαστος παραγωγός καταβάλλει εις το Συμβούλιον εισφοράν τοιούτου ποσού κατ’ οκάν (και αναλόγως δι’ οιανδήποτε άλλην ποσότητα) ελαιοκομικών προϊόντων παραδιδομένων υπ’ αυτού εις το Συμβούλιον ως τούτο ήθελεν εκάστοτε θεωρήσει αναγκαίον ίνα καλύψη τας διοικητικάς και διαχειριστικάς δαπάνας εις τας οποίας υποβάλλεται το Συμβούλιον εν τη ενασκήσει των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του. Αι εισφοραί αύται υπολογίζονται δι’ αναφοράς προς τας εξ εκάστου παραγωγού παραδόσεις ελαιοκομικών προϊόντων εις το Συμβούλιον διαρκούσης τοιαύτης περιόδου οίαν το Συμβούλιον ήθελεν ορίσει.