Άλλα αδικήματα

71. Πας όστις-

(α) [Διαγράφηκε]

(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς τους όρους οιασδήποτε εξουσιοδοτήσεως ή αδείας χορηγηθείσης υπό του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(γ) παραβαίνει ή άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε οδηγίαν ή εντολήν επιδοθείσαν εις αυτόν υπό του Συμβουλίου συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 53· ή

(δ) άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε απαίτησιν γενομένην υπό του Συμβουλίου συμφώνως προς το άρθρον 49 ή συμμορφούμενος προς ταύτην προβαίνει εις δήλωσιν ήτις εν γνώσει του είναι ψευδής εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον ή εκ βαρείας αμελείας προβαίνει εις δήλωσιν ψευδή εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον· ή

(ε) δολίως προβαίνει εις ψευδή καταχώρησιν εν οιωδήποτε αρχείω του οποίου η τήρησις απαιτείται συμφώνως προς οιανδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, ή συμφώνως τοις εν τοις ανωτέρω προσάγει έγγραφον εν γνώσει αυτού διαλαμβάνον καταχώρησιν ψευδή εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον ή εκ βαρείας αμελείας προσάγει έγγραφον διαλαμβάνον καταχώρησιν ψευδή εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον· ή

(στ) παρενοχλεί ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον δεόντως εξουσιοδοτημένον υπό του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 50,

είναι ένοχος αδικήματος.