Αδικήματα σχετικώς προς την αποκάλυψιν ωρισμένων πληροφοριών ληφθεισών δυνάμει του παρόντος Νόμου

72. Εάν οιονδήποτε πρόσωπον αποκαλύψη πληροφορίαν ληφθείσαν υπ’ αυτού εν τη ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας χορηγηθείσης αυτώ ή τω Συμβουλίω υπό ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η δε αποκάλυψις αύτη γενή άλλως ή

(α) τη συναινέσει του προσώπου παρά του οποίου παρεσχέθη η σχετική πληροφορία·

(β) εις τον Υπουργόν ή τον υπ’ αυτού εξουσιοδοτηθέντα ή εις μέλος ή υπάλληλον του Συμβουλίου· ή

(γ) εν τω τύπω συνόψεως παρομοίων καταστάσεων ή πληροφοριών παρασχεθεισών υπ’ αριθμού τινος προσώπων ή ληφθεισών παρ’ αυτών, της συνόψεως ταύτης ούσης ούτω διατετυπωμένης ώστε να μη είναι δυνατή η εξ αυτής εξακρίβωσις οιωνδήποτε στοιχείων αφορώντων εις την επιχείρησιν συγκεκριμένων ατόμων· ή

(δ) διά τους σκοπούς δικαστικής διαδικασίας (αστικής ή ποινικής, περιλαμβανομένων και διαιτησιών) δυνάμει του παρόντος Νόμου ή διά τα πρακτικά της τοιαύτης διαδικασίας,

είναι ένοχος αδικήματος.