Συμμερισμός διευκολύνσεων μετ’ άλλων αρχών εμπορίας

44. Το Συμβούλιον δύναται, οσάκις ενδείκνυται να πράξη ούτω, να προέλθη εις διευθετήσεις ή συνάψη συμφωνίαν ή αναλάβη υποχρέωσιν μετ’ άλλης δυνάμει παντός ετέρου νόμου καθιδρυθείσης ή καθιδρυθησομένης εν τη Δημοκρατία αρχής εμπορίας αναφορικώς προς την διατήρησιν κοινού εκτελεστικού προσωπικού και την χρήσιν κοινού οικήματος και άλλων διοικητικών διευκολύνσεων.