Συμπληρωματικαί υπηρεσίαι υπό του Συμβουλίου προς την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων

43. Το Συμβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργού, να αποκτά και πωλή ή εκμισθοί εις παραγωγούς και άλλα πρόσωπα παν ό,τι αναγκαιοί διά την παραγωγήν, επεξεργασίαν, διαβάθμισιν, συσκευασίαν, αποθήκευσιν, διαμόρφωσιν προς πώλησιν, μεταφοράν ή πώλησιν ελαιοκομικών προϊόντων, δύναται δε να παρέχη εις τους παραγωγούς ή εις άλλα πρόσωπα (επί πληρωμή ή άλλως πως) οιανδήποτε υπηρεσίαν προοριζομένην όπως προαγάγη αποτελεσματικωτέραν εκπλήρωσιν των ως είρηται δραστηριοτήτων και ενεργειών, κατά τρόπον όμως ώστε τα ούτω πωλούμενα ή εκμισθούμενα πράγματα και αι παρεχόμεναι υπηρεσίαι να πωλώνται, εκμισθώνται ή παρέχωνται, αντιστοίχως, υπό τοιαύτας μόνον ή κυρίως συνθήκας, ώστε να είναι πιθανή η χρησιμοποίησις των, εν όλω ή κυρίως, υπό παραγωγών ή εν σχέσει προς ελαιοκομικά προϊόντα παραγόμενα υπ’ αυτών.