Απόδειξις εγγράφων

19. Παν έγγραφον φερόμενον ως έγγραφον δεόντως υπογραφέν ή εκδοθέν υπό την σφραγίδα του Συμβουλίου ή εκ μέρους του Συμβουλίου γίνεται δεκτόν ως απόδειξις και θεωρείται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ως ούτως υπογραφέν ή εκδοθέν άνευ περαιτέρω αποδείξεως.