Σφραγίς

18. Η σφραγίς του Συμβουλίου επ’ ουδενός εγγράφου τίθεται ειμή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης δι’ αποφάσεως του Συμβουλίου, η δε επίθεσις της σφραγίδος βεβαιούται διά της υπογραφής του Προέδρου, ή άλλου τινός μέλους του Συμβουλίου εξουσιοδοτηθέντος γενικώς ή ειδικώς υπό του Συμβουλίου όπως ενεργή αντί του Προέδρου προς τον σκοπόν τούτον, και της υπογραφής άλλου τινός προσώπου εξουσιοδοτηθέντος είτε γενικώς είτε ειδικώς υπό του Συμβουλίου όπως ενεργή προς τον σκοπόν τούτον.