Συμβάσεις

20. Πάσα σύμβασις ή έγγραφον των οποίων η σύναψις ή υπογραφή υπό προσώπου μη όντος νομικού τοιούτου δεν θα απήτει την επίθεσιν σφραγίδος δύναται να συναφθή ή υπογραφή εκ μέρους του Συμβουλίου υφ’ οιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτηθέντος επί τούτω, είτε γενικώς είτε ειδικώς, υπό του Συμβουλίου.