Εξουσίαι εις το Συμβούλιον όπως επιδοθή εις την εμπορίαν, την επεξεργασίαν και την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων

36. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26 το Συμβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργού, να προβαίνη εις την αγοράν ελαιοκομικών προϊόντων, κέκτηται δε εξουσίαν όπως εκθλίβη, επεξεργάζηται, βιομηχανοποιή, παρασκευάζη ή κατεργάζηται τοιαύτα ελαιοκομικά προϊόντα, και διαβαθμίζη, συσκευάζη, σημαίνη, αποθηκεύη, διαμορφοί προς πώλησιν ή εξαγωγήν, ασφαλίζη και μεταφέρη τοιαύτα ελαιοκομικά προϊόντα εκ μέρους και διά λογαριασμόν των παραγωγών, ή διά λογαριασμόν του Συμβουλίου, αναλόγως της περιπτώσεως, και πωλή ταύτα κατά τοιούτον χρόνον και τρόπον και εις τοιαύτα πρόσωπα ή μέσω τοιούτων προσώπων (περιλαμβανομένου του Συμβουλίου) ως το Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει πρέπον.