Ποιότης, κατηγορία, διαβάθμισις κ.λ.π.

37.-(1) Το Συμβούλιον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να καθορίζη κατηγορίας, διαβαθμίσεις και επίπεδα ποιότητος ελαιοκομικών προϊόντων προοριζομένων προς πώλησιν:

Νοείται ότι αι τοιαύται κατηγορίαι, διαβαθμίσεις και επίπεδα ποιότητος αι οποίαι ήθελον καθορισθή υπό του Συμβουλίου δεν θα είναι, αναφορικώς προς εδώδιμον ελαιόλαδον, χαμηλότεραι των κατηγοριών εις τας οποίας τούτο κατατάσσεται δυνάμει των παραγράφων (α) έως (ι), αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, του άρθρου 3 των περί Ελαιολάδου Νόμων του 1963 και 1965.

(2) Το Συμβούλιον δύναται, από καιρού εις καιρόν, να καθορίζη-

(α) τον τρόπον κατά τον οποίον ελαιοκομικά προϊόντα ή οιαδήποτε κατηγορία ή ποσότης αυτών θα διαβαθμίζηται υπό ή εκ μέρους παραγωγών~ και

(β) τον τρόπον κατά τον οποίον ελαιοκομικά προϊόντα ή οιαδήποτε κατηγορία ή ποσότης αυτών θα υφίστανται επεξεργασίαν, θα σημαίνωνται, συσκευάζωνται, αποθηκεύωνται, διαμορφώνται προς πώλησιν, ασφαλίζωνται, μεταφέρωνται ή τυγχάνωσιν άλλου χειρισμού υπό ή εκ μέρους παραγωγών.