Εξουσία του Συμβουλίου όπως προβαίνη εις εξαιρέσεις εκ των όρων αποδοχής

35. Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 34 το Συμβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργού, να αποδέχηται παράδοσιν οιασδήποτε ποσότητος ελαιοκομικών προϊόντων ή οιασδήποτε κατηγορίας αυτών, προσφερομένων εις το Συμβούλιον εκπροθέσμως ή άλλως μη συναδόντων προς τας διατάξεις του άρθρου 34, νοουμένου ότι-

(α) το Συμβούλιον έχει την γνώμην ότι δύναται να εξεύρη αγοράν διά τα τοιαύτα ελαιοκομικά προϊόντα·και

(β) η πώλησις ή ετέρα διάθεσις των τοιούτων ελαιοκομικών προϊόντων υπό του Συμβουλίου εκ μέρους του παραγωγού γίνεται δι’ άμεσον λογαριασμόν του παραγωγού·

(γ) τα τοιαύτα ελαιοκομικά προϊόντα πωλούμενα ή άλλως διατιθέμενα ως προανεφέρθη δεν ικανοποιούσι τας προϋποθέσεις διά την διάθεσιν σχετικώς προς αυτά οιωνδήποτε χρημάτων προερχομένων εκ του Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών του Συμβουλίου.