Όροι αναφορικώς προς την αποδοχήν ελαιοκομικών προϊόντων προσφερομένων εις το Συμβούλιον

34.-(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “δεόντως προσφερθέντα” σημαίνει διαμορφωθέντα προς πώλησιν, διαβαθμισθέντα, σημανθέντα, συσκευασθέντα, αποθηκευθέντα, μεταφερθέντα και ασφαλισθέντα συμφώνως προς οιουσδήποτε όρους καθορισθέντας υπό του Συμβουλίου και γνωστοποιηθέντα και παραδοθέντα συμφώνως προς οιασδήποτε οδηγίας του Συμβουλίου.

(2) Το Συμβούλιον αποδέχεται προς πώλησιν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ετέραν διάθεσιν υπό τύπον πωλήσεως άπαντα τα υφ’ οιουδήποτε παραγωγού δεόντως προσφερθέντα ελαιοκομικά προϊόντα και πωλεί ταύτα κατά τοιούτον χρόνον ή τοιούτους χρόνους και κατά τοιούτον τρόπον και εις τοιαύτα πρόσωπα ή μέσω τοιούτων προσώπων (περιλαμβανομένου του Συμβουλίου) ως το Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει πρέπον, νοουμένου ότι-

(α) τα τοιαύτα ελαιοκομικά προϊόντα προσφέρονται και παραδίδονται εις το Συμβούλιον ή τον πράκτορα του εις τοιαύτην ποσότητα, εις τοιούτον τόπον ή τοιούτους τόπους, μεταξύ τοιούτων ημερομηνιών και κατά τοιούτον τρόπον, είναι δε τοιαύτης κατηγορίας, ως το Συμβούλιον ήθελεν από καιρού εις καιρόν, καθορίσει·

(β) το Συμβούλιον δύναται να αρνηθή να αποδεχθή ελαιοκομικά προϊόντα οιασδήποτε εποχής εσοδείας ελαιοκομικών προϊόντων προγενεστέρας της εποχής εσοδείας ελαιοκομικών προϊόντων ως προς την οποίαν αι διατάξεις του παρόντος Νόμου ετέθησαν εν ισχύϊ.