Διατάξεις αναφερόμεναι εις κύρωσιν πράξεων διενεργηθεισών υπό Σκιώδους Συμβουλίου προ της ψηφίσεως του παρόντος Νόμου και της ενάρξεως της ισχύος αυτού

81.-(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) “το Σκιώδες Συμβούλιον” σημαίνει προσωρινόν σώμα μη έχον νομικήν υπόστασιν ή κατ’ εξουσιοδότησιν νόμου εξουσίας και δυνάμενον να συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, εκ των σκοπουμένων όπως διορισθώσιν ως μέλη του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 6·

(β) “το δυνάμει του παρόντος Νόμου Συμβούλιον” σημαίνει το επί τη ψηφίσει του παρόντος Νόμου και επί τη ενάρξει της ισχύος αυτού νομίμως καθιδρυθησόμενον δυνάμει του άρθρου 6 Συμβούλιον.

(2) Εάν, προ της ψηφίσεως του παρόντος Νόμου και της ενάρξεως της ισχύος αυτού, ο Υπουργός, θεωρήσας τούτο αναγκαίον και σκόπιμον, καθίδρυσε Σκιώδες Συμβούλιον Εμπορίας Ελαιοκομικών Προϊόντων προς τον σκοπόν της διευκολύνσεως της ετοιμασίας προσωρινών διευθετήσεων, διοικητικών, διοργανωτικών, εμπορίας και άλλων παρομοίων, εν προόψει της ψηφίσεως του παρόντος Νόμου και της ενάρξεως της ισχύος αυτού, πάσα πράξις διενεργηθείσα υπό του Σκιώδους Συμβουλίου θα έχη, εάν επιβεβαιωθή και επικυρωθή υπό του δυνάμει του παρόντος Νόμου Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού, αναδρομικήν ισχύν και θα έχη την αυτήν ισχύν και εγκυρότητα ως εάν πάσα τοιαύτη πράξις είχε διενεργηθή κατά τον χρόνον ή τους χρόνους της διενεργείας της υπό του δυνάμει του παρόντος Νόμου Συμβουλίου.

(3) Αι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζονται εις οιασδήποτε πράξεις διενεργηθείσας υπό του Σκιώδους Συμβουλίου αι οποίαι, επί τη ψηφίσει του παρόντος Νόμου, ήθελον αποδειχθή ως διενεργηθείσαι καθ’ υπέρβασιν εξουσιών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.