Διάλυσις και εκκαθάρισις του Συμβουλίου

80.-(1) Εάν, κατόπιν γνωμοδοτήσεως ως εν τοις εφεξής, ο Υπουργός κρίνη τούτο σκόπιμον, δύναται ούτος διά Διατάγματος να διαλύση το Συμβούλιον, επί τούτω δε το Συμβούλιον ουδεμίαν των υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτώ αρμοδιοτήτων ενασκεί, εκτός καθ’ ην έκτασιν δυνατόν τούτο να είναι αναγκαίον διά την λυσιτελή διάλυσιν του Συμβουλίου.

Η προ της εκδόσεως Διατάγματος δυνάμει του παρόντος εδαφίου απαιτουμένη γνωμοδότησις λαμβάνεται παρά του Συμβουλίου και οιωνδήποτε οργανισμών οι οποίοι φαίνονται εις τον Υπουργόν ότι εκπροσωπούσιν εις ουσιαστικόν βαθμόν τα συμφέροντα αναφορικώς προς τα οποία διορίζονται μέλη του Συμβουλίου.

(2) Εν Διατάγματι εκδιδομένω δυνάμει του παρόντος άρθρου ο Υπουργός περιλαμβάνει τοιαύτας διατάξεις οίας ήθελε κρίνει αναγκαίας διά-

(α) την εκκαθάρισιν των υποθέσεων του Συμβουλίου·

(β) την επιβολήν και διεκδίκησιν επιβαρύνσεων προς αντιμετώπισιν των υποχρεώσεων του Συμβουλίου και των δαπανών της εκκαθαρίσεως, καθ’ ο μέτρον αι τοιαύται υποχρεώσεις και δαπάναι δεν δύνανται να καλυφθώσιν εκ των κεφαλαίων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού του Συμβουλίου·

(γ) την χρησιμοποίησιν οιωνδήποτε πλεοναζόντων κεφαλαίων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού διά καθοριζομένους εν τω Διατάγματι σκοπούς, όντας σκοπούς σχετιζομένους προς την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων διά τους οποίους το Συμβούλιον ελειτούργει προ της εκκαθαρίσεως αυτού.

(3) Η υπό του παρόντος άρθρου χορηγουμένη εξουσία προς έκδοσιν Διατάγματος ενασκείται διά διοικητικής πράξεως, υποκειμένης εις ακύρωσιν δι’ αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(4) Το διά τα εν τω εδαφίω (2) καθοριζόμενα θέματα προνοούν μέρος Διατάγματος τινος εκδιδομένου δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιηθή ή ανακληθή διά μεταγενεστέρου Διατάγματος του Υπουργού εκδιδομένου δυνάμει του παρόντος άρθρου.