Διαιτησία

79.-(1) Πας παραγωγός ή παν έτερον πρόσωπον επιδιδόμενον εις την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων μετά του οποίου το Συμβούλιον έχει εμπορικάς ή σχετικάς προς δραστηριότητας σχέσεις αναφορικώς προς οιασδήποτε εξουσίας αι οποίαι δύνανται να ενασκηθώσιν υπό ή εκ μέρους του Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του οποίου τα νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται υπό πράξεως ή παραλείψεως του Συμβουλίου ή οιασδήποτε αρχής ενεργούσης εκ μέρους του Συμβουλίου εν σχέσει προς εξουσίαν δυναμένην να ενασκηθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλη το ζήτημα εις διαιτησίαν ενός μόνον διαιτητού.

(2) Ο διαιτητής αποτελεί το αντικείμενον συμφωνίας μεταξύ του ενδιαφερομένου προσώπου και του Συμβουλίου ή, εάν δεν επιτευχθή τοιαύτη συμφωνία διορίζεται, τη αιτήσει εκατέρου των μερών, υπό του Επαρχιακού Δικαστηρίου της επαρχίας όπου το ενδιαφερόμενον πρόσωπον διαμένει, ο διαιτητής δε δύναται να εκδώση δικαίαν, κατά την κρίσιν αυτού απόφασιν επί της υποβληθείσης εις διαιτησίαν υποθέσεως.

(3) Η ακρόασις της υποβληθείσης εις διαιτησίαν υποθέσεως διεξάγεται, και η επ’ αυτής απόφασις εκδίδεται, εν τη Δημοκρατία και συμφώνως προς το κρατούν εν τη Δημοκρατία δίκαιον, εφαρμόζεται δε σχετικώς ο περί Διαιτησίας Νόμος.

(4) Πιστοποίησις υπογεγραμμένη υπό του Υπουργού ότι οιαδήποτε εμπορική ή άλλη σχέσις ή οιαδήποτε πράξις ή παράλειψις, περί της οποίας προβάλλεται ισχυρισμός, δεν σχετίζεται προς οιανδήποτε εξουσίαν η οποία δύναται να ενασκηθή υπό του Συμβουλίου ή εκ μέρους αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι τελεσίδικος και δεν διαμφισβητείται υπό του διαιτητού ή υφ’ οιουδήποτε Δικαστηρίου.