Κανονισμοί

81Α. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη κανονισμούς δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά την πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.