Εγγραφή προσώπων και επιχειρήσεων επιδιδομένων εις την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων και χορήγησις αδειών

42. Οποτεδήποτε θεωρή τούτο αναγκαίον διά την εκτέλεσιν οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου λειτουργιών του, άνευ δε επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 7 των περί Ελαιολάδου Νόμων του 1963 και 1965, το Συμβούλιον δύναται να απαιτήση όπως, οιαδήποτε κατηγορία ή οιαιδήποτε κατηγορίαι προσώπων ή οιαδήποτε κατηγορία επιχειρήσεων επιδιδομένων καθ’ οιονδήποτε τρόπον εις οιονδήποτε κλάδον της βιομηχανίας ελαιοκομικών προϊόντων, υποβάλη εις το Συμβούλιον αίτησιν προς εγγραφήν παρ’ αυτού και το Συμβούλιον δύναται να εκδώση, υπό τοιούτους όρους οίους τούτο ήθελε καθορίσει, αδείας εις τα τοιαύτα πρόσωπα, ή τας τοιαύτας επιχειρήσεις αναφορικώς προς απάσας τας δραστηριότητας αυτών, ή οιασδήποτε εξ αυτών, αι οποίαι έχουσιν εμπορικήν ή άλλην σχέσιν προς την εκτέλεσιν οιωνδήποτε αρμοδιοτήτων τας οποίας το Συμβούλιον δύναται να ενασκήση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.