Διορισμός πρακτόρων

41. Το Συμβούλιον δύναται να διορίζη πράκτορας επί τοιαύτη αντιμισθία οία ήθελε συμφωνηθή και υπό τοιούτους όρους οίους το Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει αναγκαίους διά την προσήκουσαν και αποτελεσματικήν εκπλήρωσιν απασών των αρμοδιοτήτων τας οποίας το Συμβούλιον κέκτηται την εξουσίαν να εκτελή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε εξ αυτών.