Καθωρισμέναι συμβάσεις

40. Άνευ επηρεασμού της γενικότητος των υπό των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγουμένων εις το Συμβούλιον εξουσιών, το Συμβούλιον δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργού, να καθορίζη, από καιρού εις καιρόν, άπαντας τους όρους υπό τους οποίους, ως και τον τύπον εν τω οποίω, θα συνάπτωνται συμβάσεις διά την πώλησιν ελαιοκομικών προϊόντων ή οιασδήποτε κατηγορίας αυτών υπό παραγωγών εις το Συμβούλιον ή μέσω αυτού και διά την πώλησιν ελαιοκομικών προϊόντων ή οιασδήποτε κατηγορίας αυτών υπό του Συμβουλίου εις αμέσους αγοραστάς, άνευ δε επηρεασμού της εξουσίας του Συμβουλίου όπως καθορίση οιουσδήποτε άλλους όρους το Συμβούλιον δύναται να καθορίση άπαντα τα ακόλουθα θέματα ή οιαδήποτε εξ αυτών ως όρους πάσης τοιαύτης συμβάσεως:

(α) τοιούτους όρους οίους το Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει αναγκαίους ίνα διασφαλισθή ότι ο αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήση ή μεταπωλήση τα ελαιοκομικά προϊόντα, ή οιανδήποτε κατηγορίαν αυτών, τα οποία ηγόρασεν ούτος εκ του Συμβουλίου δι’ οιουσδήποτε σκοπούς άλλους των εν τη συμβάσει ειδικώς καθοριζομένων~

(β) τας τιμάς εις τας οποίας, ή κάτω ή άνω των οποίων, ή την μέθοδον ευρέσεως των τιμών εις τας οποίας, ελαιοκομικά προϊόντα, ή οιαδήποτε κατηγορία αυτών, δύνανται να πωληθώσι, αι τοιαύται δε τιμαί-

(i) δυνατόν να ποικίλλωσιν αναλόγως των σκοπών διά τους οποίους ο αγοραστής συμφωνεί να χρησιμοποιήση ή να μεταπωλήση ελαιοκομικά προϊόντα ή οιανδήποτε κατηγορίαν αυτών~

(ii) δυνατόν να ποικίλλωσιν αναλόγως της κατηγορίας ή του επιπέδου ποιότητος των ελαιοκομικών προϊόντων ή οιασδήποτε κατηγορίας αυτών.