Δαπάναι

63. Το Συμβούλιον δύναται να διαθέτη τα εις την διάθεσιν αυτού κεφάλαια-

(α) διά την διενέργειαν πληρωμών εις παραγωγούς δι’ ελαιοκομικά προϊόντα επί των οποίων το δικαίωμα κυριότητος περιήλθεν εις το Συμβούλιον δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) διά την σταθεροποίησιν των εις τους παραγωγούς καταβλητέων τιμών:

Νοείται ότι το Συμβούλιον δύναται να περιορίση την διάθεσιν χρημάτων εκ του Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών εις τοιαύτην ποσότητα ελαιοκομικών προϊόντων ή οιασδήποτε κατηγορίας αυτών οίαν το Συμβούλιον ήθελε, τη εγκρίσει του Υπουργού, από καιρού εις καιρόν αποφασίσει·

(γ) δι’ απάσας των δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δυναμένων να ενασκηθώσιν υπό του Συμβουλίου αρμοδιοτήτων ή οιασδήποτε εξ αυτών, ή σχετικώς προς αυτάς·

(δ) διά τας διοικητικάς δαπάνας του Συμβουλίου·

(ε) διά πληρωμάς εις έκτακτα έξοδα ή άλλα αποθεματικά·

(στ) διά τόκους εφ’ οιουδήποτε χρηματικού ποσού δανεισθέντος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(ζ) διά την πληρωμήν αντιμισθίας και επιδομάτων εις μέλη του Συμβουλίου διά τα δυνάμει του παρόντος Νόμου καθήκοντα των και διά την πληρωμήν οδοιπορικών και επιδομάτων συντηρήσεως εις μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της καθιδρυθείσης δυνάμει του άρθρου 13·

(η) διά την πληρωμήν των μισθών, επιδομάτων, φιλοδωρημάτων ή συντάξεων των υπαλλήλων και υπηρετών του Συμβουλίου·

(θ) διά τας δαπάνας ερευνών και διερευνήσεων εις άπαντα τα αφορώντα την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων θέματα, περιλαμβανομένης της από καιρού εις καιρόν χορηγήσεως χρηματικών ποσών εις ιδρύματα συσταθέντα διά την διενέργειαν τοιούτων ερευνών·

(ι) διά τας προς σχηματισμόν και καθίδρυσιν δαπάνας αι οποίαι δυνατόν να έχωσι διενεργηθή τη εγκρίσει του Υπουργού, διά λογαριασμόν του Συμβουλίου προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(ια) δι’ οιονδήποτε σκοπόν διά τον οποίον το Συμβούλιον υπέχει υποχρέωσιν να χρησιμοποιή τα κεφάλαια αυτού δυνάμει του παρόντος ή παντός ετέρου Νόμου·

(ιβ) διά την διενέργειαν πληρωμών εις οιαδήποτε πρόσωπα διά την υπ’ αυτών εκτέλεσιν τοιούτων αρμοδιοτήτων σχετικώς προς ελαιοκομικά προϊόντα οίαι κατά την γνώμην του Συμβουλίου βοηθούσιν ή δυνατόν να βοηθήσωσιν εις την αποτελεσματικωτέραν παραγωγήν, επεξεργασίαν, εμπορίαν ή χρήσιν ελαιοκομικών προϊόντων ή οιουδήποτε παραγώγου αυτών· το δε Συμβούλιον δύναται να συνάψη συμφωνίας μετά των προσώπων τούτων ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα διενεργώνται αι τοιαύται πληρωμαί.