Λογαριασμοί και έλεγχος

64.-(1) Το Συμβούλιον-

(α) μεριμνά όπως τηρώνται οι προσήκοντες λογαριασμοί περί των συναλλαγών αυτού, συμφώνως προς παραδεδεγμένας αρχάς, κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Υπουργόν·

(β) ετοιμάζει ετησίαν κατάστασιν λογαριασμών εν τοιούτω τύπω και παρέχουσαν τοιαύτα στοιχεία και συντεταγμένην κατά τοιούτον τρόπον ώστε αύτη να παρέχη αληθή και δικαίαν όψιν της οικονομικής καταστάσεως του Συμβουλίου και των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου κατά την λογιστικήν περίοδον εις την οποίαν αύτη αφορά.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελεγχόνται υπό μέλους λογιστικού οίκου περιλαμβάνοντος μέλος ανεγνωρισμένου τινός Ιδρύματος (Ινστιτούτου) ή Συνδέσμου Λογιστών, διοριζομένου ετησίως υπό του Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(3) Το Συμβούλιον αποστέλλει, το ταχύτερον δυνατόν μετά το τέλος εκάστης λογιστικής περιόδου, έκθεσιν εις τον Υπουργόν επί της εκτελέσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του διαρκούσης της εν λόγω περιόδου, συνοδευομένην υπό αντιγράφου της καταστάσεως των ελεγχθέντων λογαριασμών του Συμβουλίου διά την αυτήν περίοδον και αντιγράφου οιασδήποτε εκθέσεως γενομένης υπό ελεγκτών επί της καταστάσεως ταύτης ή επί των λογαριασμών του Συμβουλίου.

(4) Αντίγραφον εκάστης τοιαύτης ετησίας εκθέσεως, καταστάσεως λογαριασμών και εκθέσεως ελεγκτών κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων.

(5) Εν τω παρόντι άρθρω “λογιστική περίοδος” σημαίνει την περίοδον η οποία άρχεται από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει κατά τινα ημερομηνίαν, ουχί βραδύτερον των δώδεκα μηνών μετ’ αυτήν, την οποίαν ήθελε καθορίσει το Συμβούλιον, ή οιανδήποτε μεταγενεστέραν περίοδον ουχί πλειόνων των δώδεκα μηνών, αρχομένην από του τέλους της προηγουμένης λογιστικής περιόδου.