Καθήκον προς παροχήν πληροφοριών

65. Το Συμβούλιον παρέχει εις τον Υπουργόν τοιαύτας οικονομικάς και στατιστικάς καταστάσεις οίας ούτος ήθελεν εκάστοτε απαιτήσει.