Κεφάλαια του Συμβουλίου

62. Τα κεφάλαια και αι πρόσοδοι του Συμβουλίου συνίστανται εις-

(α) τοιαύτα ποσά ως ήθελον από καιρού εις καιρόν εξειδικευθή εις το Συμβούλιον υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων·

(β) χρηματικά ποσά προερχόμενα εξ εισφορών και τελών καταβλητέων υπό παραγωγών ως προβλέπεται εν τοις άρθροις 67 και 68·

(γ) χρηματικά ποσά προερχόμενα εκ δικαιωμάτων διά παρασχεθείσας υπηρεσίας·

(δ) χρηματικά ποσά προερχόμενα εκ πωλήσεων ελαιοκομικών προϊόντων·

(ε) χρηματικά ποσά κερδαινόμενα ή προερχόμενα εξ οιασδήποτε ιδιοκτησίας ή επενδύσεων αποκτηθέντων υπό του Συμβουλίου ή περιελθόντων εις αυτό·

(στ) χρηματικά ποσά εκ δανείων συναφθέντων δυνάμει της υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένης εις το Συμβούλιον εξουσίας προς σύναψιν δανείων·

(ζ) χρηματικά ποσά περιερχόμενα εις το Συμβούλιον εξ οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου ενεργειών του· και

(η) παν άλλο ποσόν ή στοιχείον ενεργητικού το οποίον δυνατόν, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, να καταστή πληρωτέον εις το Συμβούλιον ή να περιέλθη εις αυτό σχετικώς προς οιονδήποτε ζήτημα το οποίον ενδεχομένως ή αναγκαίως συνεπάγονται αι αρμοδιότητες αυτού.