Δικαιώματα δι’ υπηρεσίας

61. Όταν εν τη ενασκήσει των αρμοδιοτήτων του το Συμβούλιον παρέχη οιανδήποτε υπηρεσίαν εις οιονδήποτε πρόσωπον το Συμβούλιον δύναται να εισπράξη τοιαύτα δικαιώματα διά την υπηρεσίαν ταύτην οία δυνατόν να συμφωνηθώσι μεταξύ αυτού και του εν λόγω προσώπου.