Εισροή χρηματικών ποινών, κ.λ.π., εις το Ταμείον

14Α. Αι δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών εισπραττόμεναι χρηματικαί ποιναί, τέλη και έξοδα καταβάλλονται εις το Ταμείον εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι Νόμω ή τοις δυνάμει αυτού εκδοθείσι Κανονισμοίς.