Ημερομηνία ενάρξεως ισχύος

15. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημέραν ορισθησομένην διά γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.