Εφαρμογή του Νόμου

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επί καρόττων και τεύτλων προοριζομένων διά πώλησιν, κατανάλωσιν, ή ετέραν χρήσιν εν τη Δημοκρατία, ή δι’ εξαγωγήν, ως και επί της εξαγωγής, της πωλήσεως ή διαθέσεως αυτών εις οιανδήποτε χώραν.

Νοείται ότι μέχρις ου τη εγκρίσει του Υπουργού το Συμβούλιον άλλως καθορίση, καρόττα και τεύτλα προοριζόμενα διά πώλησιν, κατανάλωσιν, ή ετέραν χρήσιν εν τη Δημοκρατία εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Νόμου πλην των διαλαμβανομένων εν άρθροις 29 και 30 τοιούτων:

Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θα έχη εφαρμογήν διά καρόττα και τεύτλα βάρους μέχρι 40 οκάδων εξαγομένων εντός των αποσκευών προσώπου αναχωρούντος εκ της Δημοκρατίας ή ταχυδρομικώς, εφ’ όσον ταύτα δεν προορίζονται διά μεταπώλησιν.