Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αρμοδιότητες” περιλαμβάνει τόσον εξουσίας όσον και καθήκοντα·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 24 διοριζόμενον εις την θέσιν ταύτην πρόσωπον·

“εξάγω” μετά των γραμματικών του όρου παραλλαγών και συγγενών αυτού εκφράσεων σημαίνει εξάγω εκ της Δημοκρατίας ή προκαλώ εξαγωγήν εκ της Δημοκρατίας·

“εξαγώγιμον επίπεδον” [Διαγράφηκε].

“καθορισμός” σημαίνει καθορισμόν γενόμενον υπό του Συμβουλίου δι’ αποφάσεως αυτού καταχωρουμένης εις ειδικώς επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, ο δε όρος “καθορίζω” δέον όπως τυγχάνη αναλόγου ερμηνείας·

“καρόττα” σημαίνει καρόττα παραχθέντα ή παραγόμενα εν τη Δημοκρατία δι’ οιονδήποτε σκοπόν, περιλαμβάνει δε τα εξαγωγίμου επιπέδου τοιαύτα·

“μέλος” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 5 διοριζόμενον μέλος του Συμβουλίου·

“παραγωγός” σημαίνει παραγωγόν καρόττων και τεύτλων, περιλαμβάνει δε παν πρόσωπον έχον κυριότητα επί καλλιεργείας καρόττων και τεύτλων προ της συγκομιδής των καρόττων και τεύτλων·

Νοείται ότι, κανένα πρόσωπο δε θεωρείται παραγωγός εκτός εάν συνεργάζεται με το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Συμβουλίου τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 5·

“πώλησις” και “πωλώ” μετά των γραμματικών των όρων τούτων παραλλαγών και συγγενών αυτών εκφράσεων περιλαμβάνουν ανταλλαγήν ή αντιπραγματισμόν, ως και πάσαν συμφωνίαν ή σύμβασιν πωλήσεως, ανταλλαγής ή αντιπραγματισμού, ως και την προσφοράν ή έκθεσιν προς πώλησιν·

“Συμβούλιον” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 5 ιδρυόμενον Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων·

“τεύτλα” σημαίνει τεύτλα παραχθέντα ή παραγόμενα εν τη Δημοκρατία δι’ οιονδήποτε σκοπόν, περιλαμβάνει δε τα εξαγωγίμου επιπέδου τοιαύτα·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας, περιλαμβάνει δε πάντα λειτουργόν του Υπουργείου του επί τούτω δεόντως εξουσιοδοτηθέντα υπ’ αυτού·

“χαρακτηρισμός” ο όρος ούτος καθ’ όσον αφορά τα καρόττα και τεύτλα περιλαμβάνει την ποικιλίαν, ποιότητα, μέγεθος, ωριμότητα, κατά πόσον είναι κεκαθαρισμένα ή μη, περίοδον εσοδείας, περιοχήν, επαρχίαν ή τόπον παραγωγής τοιούτων καρόττων και τεύτλων.