Ίδρυσις του Συμβουλίου

4.-(1) Διά του παρόντος Νόμου και διά τους σκοπούς αυτού ιδρύεται Συμβούλιον κληθησόμενον Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων.

(2) Το Συμβούλιον είναι νομικόν πρόσωπον με διηνεκή διαδοχήν και κοινήν σφραγίδα, κέκτηται δε εξουσίαν κτήσεως, κατοχής και διαθέσεως κινητής και ακινήτου περιουσίας, συμβατικήν ικανότητα, ως και την ικανότητα του παρίστασθαι επί δικαστηρίω ως ενάγων ή εναγόμενος υπό την ιδίαν του νομικού προσώπου επωνυμίαν:

Νοείται ότι μέχρις ου παραχωρηθή σφραγίς δύναται να χρησιμοποιήται ως κοινή σφραγίς ετέρα τοιαύτη φέρουσα την επιγραφήν “Συμβούλιον Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων”.