Συγκρότησις του Συμβουλίου

5.-(1) Το Συμβούλιον σύγκειται εκ του Προέδρου διοριζομένου υπό του Υπουργού και δεκατριών ετέρων μελών διοριζομένων ωσαύτως υπό του Υπουργού εξ ων επτά να δύνανται να αντιπροσωπεύσωσι τα συμφέροντα των παραγωγών καρόττων και τεύτλων, δύο τα συμφέροντα των Ελληνικών και Τουρκικών αντιστοίχως κινήσεων συνεργατικής αναπτύξεως και δύο τα συμφέροντα των εξαγωγέων καρόττων και τεύτλων εις το συμβούλιον μετέχουν ωσαύτως εις δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος ονομαστικώς ή ex officio ως αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, και εις δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος ονομαστικώς ή ex officio ως αντιπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

(2) Ο Υπουργός πριν ή προβή εις τον διορισμόν του Προέδρου του Συμβουλίου λαμβάνει υπ’ όψιν τας γνώμας των μελών αυτού.

(3) Προ του διορισμού οιουδήποτε μέλους πλην των δημοσίων υπαλλήλων, ο Υπουργός δέον να συμβουλεύηται οιονδήποτε οργανισμόν ουσιαστικώς εκπροσωπούντα κατά την γνώμην αυτού τα συμφέροντα αναφορικώς προς άτινα γίνεται ο διορισμός του προσώπου τούτου ως μέλους.

(4) Το Συμβούλιον καταβάλλει εις τον Πρόεδρον και τα μέλη την υπό του Υπουργού εκάστοτε εγκρινομένην αντιμισθίαν ή επίδομα ή αμφότερα.