Συνεδρία

15.-(1) Των συνεδριών του Συμβουλίου προεδρεύει εφ’ όσον παρίσταται ο Πρόεδρος, εν απουσία δε αυτού εις των παρόντων συμβούλων, επί τούτω υποδεικνυόμενος υπό του Συμβουλίου.

(2) Ο χρόνος και ο τόπος των συνεδριών του Συμβουλίου ή οιασδήποτε των Επιτροπών αυτού καθορίζεται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ταχύτερον δυνατόν έκτακτον συνεδρίαν του Συμβουλίου άμα τη λήψει εγγράφου αιτήσεως υποβαλλομένης αυτώ υπό τριών τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου~ η έκτακτος συνεδρία συγκαλείται διά τους εν τη αιτήσει αναγραφομένους σκοπούς.

(4) Το Συμβούλιον και αι Επιτροπαί αυτού ευρίσκονται εν απαρτία εφ’ όσον παρίσταται ο υπό του Συμβουλίου καθοριζόμενος αριθμός μελών, όστις εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να είναι μικρότερος των εξ προκειμένου περί του Συμβουλίου, μικρότερος δε των τριών προκειμένου περί τινος των Επιτροπών.

(5) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου ή οιασδήποτε των Επιτροπών αυτού επί των ενώπιον αυτών προσαγομένων θεμάτων λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

(6) Ο προεδρεύων της συνεδρίας κέκτηται μίαν μόνον ψήφον, εν περιπτώσει όμως ισοψηφίας κέκτηται ωσαύτως και δευτέραν νικώσαν τοιαύτην.