Εξουσία συστάσεως Επιτροπών

14.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να συνιστά εκ των ιδίων αυτού μελών Επιτροπάς διά γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, οίτινες κατά την γνώμην αυτού θα ετύγχανον καλλιτέρας ρυθμίσεως ή διαχειρίσεως υπό τινος Επιτροπής~ τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιον δύναται να παραχωρή εις οιανδήποτε των ούτω συνισταμένων Επιτροπών οιανδήποτε των υπό του Συμβουλίου ενασκουμένων αρμοδιοτήτων.

(2) Πρόεδρος πάσης τοιαύτης Επιτροπής είναι ex officio o Πρόεδρος του Συμβουλίου.

(3) Αι Επιτροπαί υποβάλλουν τα πρακτικά αυτών τω Συμβουλίω.