Πρακτικά

16.-(1) Τηρούνται πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου ως και πασών των Επιτροπών αυτού, άτινα εφ’ όσον φέρουσι την υπογραφήν του προσώπου όστις φέρεται προεδρεύσας της συνεδρίας εις ην αφορώσι τα τοιαύτα πρακτικά, ή της συνεδρίας καθ’ ην ταύτα ανεγνώσθησαν, συνιστώσιν αποδεικτικόν στοιχείον των κατά την συνεδρίαν διεξαχθέντων η δε συνεδρία εις ην αφορώσι τα πρακτικά τεκμαίρεται μέχρις αποδείξεως του εναντίου ως νομίμως συγκληθείσα και συγκροτηθείσα.

(2) Αντίγραφον των πρακτικών εκάστης συνεδρίας του Συμβουλίου ή των Επιτροπών αυτού, αποστέλλεται εις τον Υπουργόν εντός δεκατεσσάρων ημερών από της τοιαύτης συνεδρίας.