Παράδοσις εμπιστευθείσης θέσεως

14. Στρατιωτικός διοικητής ή φρούραρχος, όστις εσυνθηκολόγησε με τον εχθρόν και παρέδωσε την εις αυτόν εμπιστευθείσαν θέσιν χωρίς να εξαντλήση όλα τα προς άμυναν δυνατά μέσα και χωρίς να εκπληρώση τας εις αυτόν επιβαλλομένας υπό του στρατιωτικού καθήκοντος και της τιμής υποχρεώσεις, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση.