Συνθηκολόγησις εν ανοικτώ τόπω

15. Διοικητής ενόπλου στρατιωτικού τμήματος, όστις εις ανοικτόν τόπον συνθηκολογήσει, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται-

(α) με ισόβια φυλάκιση, εάν ως εκ της συνθηκολογήσεως καταθέση τα όπλα το στράτευμα του, ή εάν, πριν ή διαπραγματευθή προφορικώς ή εγγράφως, δεν εξεπλήρωσε τας εις αυτόν επιβαλλομένας υπό του στρατιωτικού καθήκοντος και της τιμής υποχρεώσεις·

(β) με έκπτωσιν εις πάσαν περίπτωσιν, καθ’ ην αποδειχθή οιαδήποτε ετέρα παράλειψις εκ μέρους του, είτε προ της συνθηκολογήσεως, είτε κατ’ αυτήν.