Πρόκλησις αλλοτρίας ανικανότητος

39. Με τας του προηγουμένου άρθρου ποινάς τιμωρείται ο στρατιωτικός, όστις προς τον αυτόθι αναφερόμενον σκοπόν προξενεί εις άλλον, τη θελήσει αυτού, τοιαύτην ανικανότητα.