Απιστία αιχμαλώτου, πολίτου της Δημοκρατίας

17. Στρατιωτικός αιχμάλωτος, πολίτης της Δημοκρατίας, όστις επιτυγχάνει την απελευθέρωσιν του επί τω διδομένω λόγω τιμής ότι δεν θέλει μετάσχει του λοιπού των εχθροπραξιών, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη.